Følgende retningslinjer gjelder for dykking organisert gjennom Herøy Dykkerklubb

1. Alle som dykker med klubben skal ha apparatdykkersertifikat fra et anerkjent sertifiseringssystem. Kontrolleres ved innmelding, eller før dykking finner sted.

2. Dykker er i første rekke selv ansvarlig for sin egen sikkerhet. Alle andre som deltar i planlegging og utførelse er medansvarlig til at dykkingen foregår på en sikker måte.

3. Dykkeren er selv ansvarlig for at utstyret er i forskriftsmessig stand.

4. På organiserte klubbdykk skal det oppnevnes en dykkeleder. Alle dykkere plikter å følge dykkeleders ordrer.

5. Dykkeleder skal ha mulighet for å kontakte alarmsentral på kort varsel.

6. Dykkeleder er ansvarlig for at det er nødvendig redningsutstyr tilgjengelig.

7. Dykkeleder er ansvarlig for at nødvendige varsler blir gitt, herunder bruk av flagg.

8. Dykkeleder skal sette sammen par der han tar hensyn til sikkerhet og erfaring.

9. Det er ikke tillatt å dykke alene på klubbdykk.

10. Det skal ikke dykkes dypere enn maksimalt 40 meter, men samtidig ikke dypere enn den
enkeltes sertifiseringsnivå og erfaring tilsier.


11. Ved klubbdykk bør det søkes å dele dykkere inn i flere grupper, slik at den ene gruppen kan være "stand by" dykkere for     den andre.

12. Sikkerhetsstopp anbefales på alle dykk

13. For dykk i klubbregi kreves det en minimumsutrustning til hver dykker bestående av :
- Minst en oppdriftskontroll enhet, Drakt, BCD, Oppstigningsvest eller lignende
- Dybdemåler
- Manometer
- Bottomtimer/Computer
- Kniv
- Ved nattdykk skal alle par være utrustet med minimum tre 3 lykter.

Retningslinjene gjelder også for ikke-medlemmer som deltar i klubbens arrangementer.

Ved brudd på retningslinjer for klubbdykking må en forvente reaksjoner fra styret. Styret velger den reaksjon de finner passende. Ved gjentatte brudd kan dykker bli nektet å delta på dykking organisert gjennom klubben i en periode.

Ved behandling i styret skal alle parter få anledning til å komme med sin versjon av saken. Styret skal sørge for at vanlige habilitetsregler blir fulgt. Styret har full taushetsplikt overfor tredjeperson i slike saker.

Grasrotandelen

Herøy Dykkerklubb

Organisjonsnummer: 987334312

 Grasrotandelene strekkode

Vil du gi din støtte til Herøy Dykkerklubb

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som er registert som spiller kan velge ett lag eller en forening som du ønsker å støtte -din Grasrotmottaker.

 

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Herøy Dykkerklubb!

 

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine - Lotto, Tipping og Joker for eksempel og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen. Ved å spille hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din. Du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.no

 

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede idag, og du gjør det på en av følgende måter:

 

1: Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden/organisjonsnummer: 987334312 og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer

 

2: SMS: Grasrotandelen 987334312 til 2020 (Tjenesten er gratis).

 

3: Internett: www.grasrotandelen.no eller www.norsk-tipping.no

 

4: Norsk Tipping Mobilspill

 

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene generer for de enkelte Grasrotmottakerene

 

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

 

Klikk her for å sjå statistikk over kor mange som støtter oss og kor mykje støtte vi har fått 

 

 

HDK har idag dessverre ingen instruktører knytta til klubben.

Alternative leverandører av kurs i vårt nærområde er:

Ålesund Dykkersender - Link
Ålesund Sports Dykkerklubb - Link

§ 1. Klubbens navn er: “Herøy Dykkerklubb”, Stiftet 12. april 1972.

§ 2. Klubbens formål er å fremme interessen for dykking.

§ 3. Medlemskap i klubben skal være åpent for alle dykkere med utdannelse fra anerkjent dykkerskole.
Andre personer som er interessert i dykking kan bli opptatt som assosierte medlemmer.
Assosierte medlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer, men de har ikke stemmerett.

§ 4. Klubbens styre skal bestå av : Leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter og så mange styremedlemmer som årsmøtet ønsker.
Det velges også et passende antall vararepresentanter til styret, disse har møterett og talerett på styremøter men har ikke stemmerett uten at styret er undertallig.
Dessuten skal det velges 1 revisor med vara.
Blant styrets medlemmer skal det være minst 4 apparatdykkere.
Styret velges med simpelt flertall.
For å være beslutningsdyktig, må et flertall av styret være tilstede.

§ 5. Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent kan av styret, strykes etter NDF sine regler
Styret skal inndrive utestående fordringer utenom kontingent hos utmeldte medlemmer.

§ 6. Dykking i klubbens regi skal følge de sikkerhetsregler som dykkeleder pålegger.

§ 7. Årsmøte holdes hvert år i mars eller april måned og medlemmene skal underrettes skriftlig med minst 3 ukers varsel.
Innkallelsen skal vedlegges årsberetning, revidert regnskap, styrets forslag til nytt styre og eventuelle forslag til lovendringer.

Årsmøtet behandler:
1.Årsmelding
2.Regnskap i revidert stand
3.Framlegg som er kommet inn
4.a). Valg på leder, nestleder og øvrige medlemmer av styret. Det foretas særskilt valg på hvert medlem i styret. b). Valg av en revisor med vara c). Valg av leder og sekretær for eventuelle grupper. d). Valg av representanter til ting i de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet overstemmende med disse organisasjoners bestemmelser. e). Årsmøtet gjør vedtak om å opprette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.
5.Årsmøtet er beslutningsdyktige med det antallet stemmeberettige medlemmer som møter. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett framlegg. Blanke stemmer teller ikke og anses som ikke avgitt. Valgbare er alle stemmeberettige medlemmer. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
6. Framlegg må være sendt styret senest 8 dager før årsmøtet. I alle sakene skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmene når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lov og bestemmelser.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter kan bare holdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de stemmeberettige medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 9. Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§ 10. Oppløsing av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på saklisten som er sendt medlemmene minst 3 uker før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere og for at klubben skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med klubblovens bestemmelser om lovendringer.
I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler idretten i Herøy, gjennom Ungdoms og Idrettsutvalget.


§ 11. Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saklisten og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

 

§1 Alle apparatdykker medlemmer i HDK kan få aktivert ett verdikort (f.eks bankkort med magnet stripe) for adgang til klubblokalet på Jensholmen.

§2 Adgang med kort forutsetter betalt kontingent.

§3 Gebyr for aktivering av kort er satt til Kr 100.-

§4 Ved manglende betaling av kontingent vil kort bli deaktivert og nytt gebyr vil bli avkrevd ved reaktivering.

§5 Det er ikkje lov å låne bort adgangskort til HDK sitt adgangssystem.

§6 Styremedlem med ansvaret for klubblokalet, har overordna ansvar for adgangssystemet.

Husansvarlig: Eivind Leine 938 06 551

IT ansvarlig: Øyvind Bostad 913 85 728

Klubben har idag en 300bars kompressor og 4 x 50 liters 300 bar Flasketank.

Uttak for fylling av 200 og 300bars flasker.

Er du ikkje medlem i klubben og ønsker å fylle luft hos oss?
Kontakt Herøy Dykkerklubb på tlf: 95839667 - Vegard Hide

 

100 kr pr flaske

 
Regler for luftfylling

1.
Fylling av luft kan bare utføres av personer som har fått instruksjon om hvordan dette skal utføres av kompressor ansvarlig eller personer kompressor ansvarlig har godkjent.

2.
Fylling av luft er bare lovlig for senior medlemmer av Herøy dykkerklubb på deres personlige flasker, dei Herøy Dykkerklubb har avtale med.

3. 
Fylles flasker til personer som ikke er medlemmer i klubben, skal det kreves inn betaling på 100.- kr for hver flaske. Pony og vestflaske regnes ikke, stage flasker regnes som flaske. Sett med over 20 liter volum, ansees som to flasker. Betaling skal skje uoppfordret og forskuddsvis. Den som hjelper til med fylling er ansvarlig for betalingen.

4.
Personer som har medlemskap i klubben og fyller luft til andre aktiviteter, (eks paintball) kan ikke levere luft til ikkemedlemmer uten å kreve betaling som om de fyller egen flaske, jmf §3.

5.
Ved brudd på reglene, er medlemmer som aktivt deltar, ansvarlige overfor klubben økonomisk. Ved gjentatte brudd på reglementet kan medlemmer nektes rett til fylling og adgang til kompressor uten tilsyn fra andre.

6.

Prosedyre for flaske fylling er oppslått på klubben.