§ 1. Klubbens navn er: “Herøy Dykkerklubb”, Stiftet 12. april 1972.

§ 2. Klubbens formål er å fremme interessen for dykking.

§ 3. Medlemskap i klubben skal være åpent for alle dykkere med utdannelse fra anerkjent dykkerskole.
Andre personer som er interessert i dykking kan bli opptatt som assosierte medlemmer.
Assosierte medlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer, men de har ikke stemmerett.

§ 4. Klubbens styre skal bestå av : Leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter og så mange styremedlemmer som årsmøtet ønsker.
Det velges også et passende antall vararepresentanter til styret, disse har møterett og talerett på styremøter men har ikke stemmerett uten at styret er undertallig.
Dessuten skal det velges 1 revisor med vara.
Blant styrets medlemmer skal det være minst 4 apparatdykkere.
Styret velges med simpelt flertall.
For å være beslutningsdyktig, må et flertall av styret være tilstede.

§ 5. Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent kan av styret, strykes etter NDF sine regler
Styret skal inndrive utestående fordringer utenom kontingent hos utmeldte medlemmer.

§ 6. Dykking i klubbens regi skal følge de sikkerhetsregler som dykkeleder pålegger.

§ 7. Årsmøte holdes hvert år i mars eller april måned og medlemmene skal underrettes skriftlig med minst 3 ukers varsel.
Innkallelsen skal vedlegges årsberetning, revidert regnskap, styrets forslag til nytt styre og eventuelle forslag til lovendringer.

Årsmøtet behandler:
1.Årsmelding
2.Regnskap i revidert stand
3.Framlegg som er kommet inn
4.a). Valg på leder, nestleder og øvrige medlemmer av styret. Det foretas særskilt valg på hvert medlem i styret. b). Valg av en revisor med vara c). Valg av leder og sekretær for eventuelle grupper. d). Valg av representanter til ting i de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet overstemmende med disse organisasjoners bestemmelser. e). Årsmøtet gjør vedtak om å opprette eller legge ned grupper for de enkelte idretter.
5.Årsmøtet er beslutningsdyktige med det antallet stemmeberettige medlemmer som møter. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett framlegg. Blanke stemmer teller ikke og anses som ikke avgitt. Valgbare er alle stemmeberettige medlemmer. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
6. Framlegg må være sendt styret senest 8 dager før årsmøtet. I alle sakene skal vedtakene for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmene når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres må være i samsvar med overordnede idrettsorganisasjoners lov og bestemmelser.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter kan bare holdes når styret bestemmer det, eller 1/3 av de stemmeberettige medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 3 ukers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§ 9. Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

§ 10. Oppløsing av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på saklisten som er sendt medlemmene minst 3 uker før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere og for at klubben skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i samsvar med det, treffes i samsvar med klubblovens bestemmelser om lovendringer.
I tilfelle oppløsning tilfaller klubbens eiendeler idretten i Herøy, gjennom Ungdoms og Idrettsutvalget.


§ 11. Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saklisten og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.